Menu Close

ไส้กรอกไก่ รสกุ้งกระเทียม

ไส้กรอกไก่ กุ้งกระเทียม มี 3 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSH1]
  • 11 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSH2]
  • 7 ชิ้น 320 กรัม [รหัสสินค้า FSH7]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0007

เลขฮาลาล

21 K584 007 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE  WITH SHRIMP  AND FRIED GARLIC FLAVOUR

ไส้กรอกไก่ กุ้งกระเทียม มี 3 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSH1]
  • 11 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSH2]
  • 7 ชิ้น 320 กรัม [รหัสสินค้า FSH7]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0007

เลขฮาลาล

21 K584 007 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH SHRIMP AND GARLIC FLAVOUR

You may also like…