Menu Close

ไส้กรอกไก่ รสไก่กระเทียม

ไส้กรอกไก่ ไก่กระเทียม มี 1 ขนาดบรรจุ

  • 11 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FKI2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0008

เลขฮาลาล

21 K584 008 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH GARLIC FLAVOUR

ไส้กรอกไก่ ไก่กระเทียม มี 1 ขนาดบรรจุ

  • 11 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FKI2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0008

เลขฮาลาล

21 K584 008 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH GARLIC FLAVOUR