Menu Close

ไส้กรอกไก่รสปูอบวุ้นเส้น

ปูอบวุ้นเส้นทรงเครื่อง มี 2 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FPM1]
  • 11 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FPM2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0009

เลขฮาลาล

21 K584 009 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH GLASS NOODLES AND CRAB FLAVOUR

ปูอบวุ้นเส้นทรงเครื่อง มี 2 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FPM1]
  • 11 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FPM2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0009

เลขฮาลาล

21 K584 009 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH GLASS NOODLES AND CRAB FLAVOUR