Menu Close

ไส้กรอกไก่ รสนม

ไส้กรอกไก่ รสนมฮอกไกโด มี 4 ขนาดบรรจุ

  • 28 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FHO1]
  • 14 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FHO2]
  • 10 ชิ้น 390 กรัม [รหัสสินค้า FHO1-1]
  • 8 ชิ้น 280 กรัม [รหัสสินค้า FHO1-2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0012

เลขฮาลาล

21 K584 012 01 64

 

CHICKEN SAUSAGE WITH MILK FLAVOUR

ไส้กรอกไก่ รสนมฮอกไกโด มี 4 ขนาดบรรจุ

  • 28 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FHO1]
  • 14 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FHO2]
  • 10 ชิ้น 390 กรัม [รหัสสินค้า FHO1-1]
  • 8 ชิ้น 280 กรัม [รหัสสินค้า FHO1-2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0012

เลขฮาลาล

21 K584 012 01 64

 

CHICKEN SAUSAGE WITH MILK FLAVOUR