Menu Close

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์ มี 3 ขนาดบรรจุ

 • 26 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSI1]
 • 13 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSI2]
 • 9 ชิ้น 320 กรัม [รหัสสินค้า FSI7]

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์ จัมโบ้ มี 2 ขนาดบรรจุ

 • 14 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSI1-JB]
 • 5 ชิ้น 330 กรัม [รหัสสินค้า FSI5-JB]

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์ คอกเทล มี 2 ขนาดบรรจุ

 • 86 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSI1-CT]
 • 43 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSI2-CT]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0004

เลขฮาลาล

21 K584 004 01 63

 

SMOKED CRISPY CHICKEN SAUSAGE (SIGNATURE)

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์ มี 3 ขนาดบรรจุ

 • 26 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSI1]
 • 13 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSI2]
 • 9 ชิ้น 320 กรัม [รหัสสินค้า FSI7]

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์ จัมโบ้ มี 2 ขนาดบรรจุ

 • 14 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSI1-JB]
 • 5 ชิ้น 330 กรัม [รหัสสินค้า FSI5-JB]

ไส้กรอกไก่รมควัน ซิกเนเจอร์ คอกเทล มี 2 ขนาดบรรจุ

 • 86 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSI1-CT]
 • 43 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSI2-CT]

 

เลข อย. 13-2-10162-6-0004
เลขฮาลลาล 21 K584 004 01 63

SMOKED CRISPY CHICKEN SAUSAGE (SIGNATURE)