Menu Close

ไส้กรอกไก่รมควันหนังกรอบ รสปลาหมึกย่าง

ไส้กรอกไก่ รสหมึกย่าง สควิดดี้ มี 3 ขนาดบรรจุ

  • 24 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSQ1]
  • 12 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSQ2]
  • 8 ชิ้น 300 กรัม [รหัสสินค้า FSQ6]

ไส้กรอกไก่ รสหมึกย่าง สควิดดี้ คอกเทล มี 1 ขนาดบรรจุ

  • 86 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSQ1-CT]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0003

เลขฮาลาล

21 K584 003 01 63

 

SMOKED CHICKEN SAUSAGE WITH  GRILLED SQUID FLAVOUR

ไส้กรอกไก่ รสหมึกย่าง สควิดดี้ มี 3 ขนาดบรรจุ

  • 24 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSQ1]
  • 12 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FSQ2]
  • 8 ชิ้น 300 กรัม [รหัสสินค้า FSQ6]

ไส้กรอกไก่ รสหมึกย่าง สควิดดี้ คอกเทล มี 1 ขนาดบรรจุ

  • 86 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FSQ1-CT]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0003

เลขฮาลาล

21 K584 003 01 63

 

SMOKED CHICKEN SAUSAGE WITH  GRILLED SQUID FLAVOUR