Menu Close

ถอดรหัสเลขฮาลาล

เราคงเคยเห็นตราเครื่องหมายฮาลาลบนสินค้าต่างๆ ในท้องตลาดกันมาแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ

1. คำว่า “ฮาลาล” ภาษาอาหรับ ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรงแนวดิ่ง

2. ชื่อองค์กรรับรอง – “สนง. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” หรือ “The Central Islamic Committee of Thailand” หรือ เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นได้ทั้ง 3 ภาษา

3. หมายเลขผลิตภัณฑ์ 13 หลัก ที่ได้จากการรับรองฮาลาล มีความหมายดังนี้ (ดูรูปประกอบ)

• เลข 2 ตัวแรก คือ หมวดผลิตภัณฑ์ ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางฯ

• เลขตัวที่ 3-6 คือ ลำดับที่ของบริษัทในทะเบียนการขอรับรอง

• เลขตัวที่ 7-9 คือ ลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ในรายการที่ทางบริษัทยื่นขอรับรองฮาลาล

• เลข 4 ตัวสุดท้าย คือ เดือนและปีที่เริ่มขอรับรอง ซึ่งการที่เราจะทราบว่าเครื่องหมายฮาลาลนี้หมดอายุหรือไม่นั้น ต้องทำการตรวจสอบโดยตรงจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ส่วนเรื่องสีของเครื่องหมายฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นสีอะไร ไม่มีผลใดๆ สีของเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ขึ้นกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นๆ เช่น สีขาว, เขียว, หรือแดง แต่ถ้าเงื่อนไขครบถ้วนตาม 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น ก็ถือว่าถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย ต้องระบุหมายเลขฮาลาลไทยบนบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายรับรองฮาลาลไทยอย่างชัดเจน เพื่อผู้บริโภคสามารถนำหมายเลขมาตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ตอนต่อไปทางทีมงานจะเขียนแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ “ฮาลาล” ได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรดติดตาม

แหล่งที่มาข้อมูล :

มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย halal.co.th, cicot.or.th, halalscience.org