Menu Close

ไส้กรอกไก่ รสชีสเนย

ไส้กรอกไก่ ชีสเนย มี 2 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FCH1]
  • 11 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FCH2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0010

เลขฮาลาล

21 K584 010 05 63

 

CHICKEN SAUSAGE WITH BUTTER CHEESE FLAVOUR

SKU: FCH Category:

ไส้กรอกไก่ ชีสเนย มี 2 ขนาดบรรจุ

  • 22 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 1000 กรัม [รหัสสินค้า FCH1]
  • 11 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 500 กรัม [รหัสสินค้า FCH2]

 

เลข อย.

13-2-10162-6-0010

เลขฮาลาล

21 K584 010 05 63

 

 

CHICKEN SAUSAGE WITH BUTTER CHEESE FLAVOUR